adviesbureau

Consulting op uw maat

Vigoris Consulting staat in voor advies en begeleiding van bedrijven op het vlak van energiebeheer, maintenance engineering en veiligheid en welzijn op het werk.

onze domeinen

vigoris consulting

Adviesbureau
voor uw ondersteuning

Vigoris Consulting is een adviesbureau dat werd opgericht in 2010 en dat ondersteuning kan bieden in drie domeinen van elke organisatie.

Waarom kiezen voor
Vigoris Consulting?

Onze toegevoegde waarde leveren wij vanuit 3 invalshoeken:

 • Voldoen aan de wettelijke vereisten
 • Optimalisatie vanuit risicoanalyse
 • Documentatie en analyse

Geruggesteund vanuit een ruime ervaring in diverse omgevingen en sectoren zoals bouw, industrie, energie, chemie- en petrochemie en verschillende domeinen zoals gebouwen, machines en installaties, beheersystemen en processen staan wij steeds klaar om u te ondersteunen.

Interesse? Contacteer ons

Energiemanagement

Gestructureerd inzicht
in uw energetische huishouding

Een professionele energie-audit, met respect voor de ISO-50002-norm, brengt het verbeterpotentieel in kaart. Onze gespecialiseerde medewerkers leggen op die manier bloot waar en hoe u energie kunt besparen. Ook kunnen we een energiemanagementsysteem in uw bedrijf implementeren, waarbij we de principes van ISO 50001 en ISO 50004 naleven. Wij creëren voor u een gestructureerd kader omtrent energiebeheer, zodat u de energieprestaties binnen uw organisatie kunt optimaliseren. We geven u advies en begeleiden u tijdens het project. Een nauwgezette opvolging van het project inzake planning, budget, kwaliteit en veiligheid hoort bij onze service. We helpen u ten slotte ook bij de formaliteiten die u moet vervullen om de Vlaamse, federale en Europese wetgeving na te leven (auditconvenant, benchmarkingconvenant, besluit energieplanning, energiebeleidsovereenkomsten, energieprestatieregelgeving, verplichte energieaudit voor grote bedrijven …) en maken u wegwijs in bestaande subsidieregelingen.
Vraag ook naar onze opleiding op maat

Energie-audits

Gestructureerde energieaudits zijn een onmiskenbaar hulpmiddel om verbeterpotentieel in het kader van een energiemanagementsysteem in kaart te brengen. De specialisten van Vigoris Consulting hanteren bij de uitvoering van hun audit de principes die vooropgesteld zijn in de internationale ISO 50002-norm. Deze beschrijft de minimumvereisten die noodzakelijk zijn om op een grondige manier verbeterpotentieel ten aanzien van energieperformantie in kaart te brengen. In het rapport van een audit is een gedetailleerde analyse terug te vinden van opportuniteiten om energie te besparen op het niveau van de organisatie, maar ook op het niveau van gebouwen, processen en installaties. Een overzicht van maatregelen wordt beschreven met vermelding van financiële prioriteiten.

Energie­management­systemen

De specialisten van Vigoris Consulting hanteren de principes zoals beschreven in de internationale normen ISO 50001 en ISO 50004 voor de implementatie van een energiemanagementsysteem in uw organisatie. Deze normen bieden een gestructureerd formaat om een beleid te introduceren rond energiebeheer op basis van continu verbeteren. Door middel van eisen in verband met monitoring van gebruik, identificatie van verbeterpotentieel en duidelijke formulering en doelstellingen om dit potentieel te ontginnen, wordt een gestructureerd kader gecreëerd om een continue verbetering van de energieprestaties binnen uw organisatie te realiseren.

Project­management

Het realiseren van verbeterpotentieel in het energieverbruik van uw organisatie kan via kleine ingrepen gebeuren, maar ook via projecten van aanzienlijke omvang. De specialisten van Vigoris Consulting kunnen u bijstaan in het projectmanagement en meer bepaald in volgende deelsegmenten:

 • Advies en begeleiding in de ontwerpfase en de aanbestedingsfase. Een bijkomend voordeel hierin is dat –naast de energie-gerelateerde parameters- ook de aspecten op vlak van veiligheid/welzijn en de onderhoudbaarheid onder de loep genomen worden.
 • De projectleiding en kwalitatieve opvolging tijdens de uitvoeringsfase van de planning, het budget, de kwaliteit en de veiligheid
 • Informatiebeheer als voorbereiding van de exploitatiefase onder de vorm van een uitgewerkte indienststellingstraject, voorbereiding van het onderhoudssysteem en bijhorend magazijnbeheer, en integratie van het project in het welzijnsbeleid van de organisatie

Wetgeving en beleid

Op het vlak van energiebeleid zijn er Europese richtlijnen, Federale wetgeving, Vlaamse wetgeving die werden vertaald naar onder andere volgende begrippen:

 • energie-efficiëntierichtlijn
 • energieprestatieregelgeving en BEN-eisen
 • energierenovatieprogramma 2020
 • auditconvenant
 • benchmarkingconvenant
 • besluit energieplanning
 • energiebeleidsovereenkomsten
 • verplichte energieaudit voor grote bedrijven

Welke regelgeving is van toepassing en welke eisen worden opgelegd voor mijn organisatie of project? De specialisten van Vigoris Consulting wijzen u de weg in het beleid en gidsen u naar de eventuele tegemoetkomingen van de verschillende overheden.

Veiligheid, Preventie & Welzijn op het werk

Dynamisch risicobeheer als basis voor een veilige en gezonde werkomgeving

Als werkgever moet u de wetten en koninklijke besluiten betreffende het welzijn op het werk naleven. Onze specialisten helpen u daarbij door bijvoorbeeld welzijnsaudits en advies op maat inzake inventarisatie van risico’s en te nemen preventiemaatregelen. Ook verzorgen we de implementatie van veiligheidsmanagementsystemen en kunnen we uw preventiemanagement tijdelijk overnemen als u met een gebrek aan capaciteit kampt.
Vraag ook naar onze opleiding op maat

Preventie en welzijn op het werk

De wet van 4 augustus 1996 met de bijhorende Koninklijke Besluiten die opgenomen zijn in de Codex over het welzijn op het werk, leggen de werkgevers tal van verplichtingen op om –in een geest van continu verbeteren- het welzijn van hun werknemers te garanderen tijdens de uitvoering van hun werk. Aangezien deze verplichtingen zodanig uitgebreid en gespecialiseerd zijn, bieden de preventieadviseurs niveau 1 van Vigoris Consulting ondersteuning onder de vorm van volgende diensten:

Compliance audit

Door het uitvoeren van een compliance audit brengen de specialisten van Vigoris Consulting in kaart in hoeverre uw organisatie in regel is met de verschillende invalshoeken van de welzijnswetgeving. Per topic worden de knelpunten in beeld gebracht en bijhorende oplossingen voorgesteld. Op die manier kan een geprioriteerd verbetertraject worden voorgesteld.

Project management – interim management

Indien er op bepaalde aspecten van de welzijnswetgeving nog bepaalde verbetertrajecten dienen gerealiseerd te worden, kunnen de specialisten van Vigoris Consulting u op maat bijstaan voor het realiseren ervan. Ook indien de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met een tekort aan capaciteit kampt, kan er op maat bijstand verleend worden door een gediplomeerde preventieadviseur niveau 1

Opleidingen

Wanneer er in uw organisatie onvoldoende kennis is met betrekking tot een veiligheidsthema kunnen de specialisten van Vigoris Consulting u op maat een opleiding voorstellen om het veiligheidsbewustzijn bij uw medewerkers te verhogen

Risicoanalyse elektrische installatie

De specialisten van Vigoris Consulting assisteren u bij de opmaak van de verplichte risicoanalyse voor de elektrische installaties op arbeidsplaatsen conform het KB van 4/12/2012 en het opmaken van procedures in verband met het toekennen van de bekwaamheden BA4 en BA5 voor uw medewerkers

Risicoanalyse brandveiligheid en opstellen noodprocedures

De specialisten van Vigoris Consulting assisteren u bij het uitstippelen van een brandpreventiebeleid dat is gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen, zoals opgelegd in het KB van 28/03/2017.

Risicoanalyse thermische omgevingsfactoren en geluid

De preventieadviseurs van Vigoris Consulting kunnen u assisteren bij de opmaak van uw risicoanalyse thermisch omgevingsfactoren zoals bepaald in het KB van 04 juni 2012. Onze specialisten beschikken over geijkte meetapparatuur om uw werkomgeving te analyseren conform de bepalingen van het KB. Bij herhaalde klachten ivm het binnenklimaat kunnen deze comfortmetingen uitsluitsel geven over de evolutie van de PMV en de PPD zoals beschreven in de bepalingen van de norm ISO 7730.

De specialisten van Vigoris Consulting assisteren u bij de opmaak van de verplichte risicoanalyse voor de elektrische installaties op arbeidsplaatsen conform het KB van 4/12/2012 en het opmaken van procedures in verband met het toekennen van de bekwaamheden BA4 en BA5 voor uw medewerkers

Asset Management & Maintenance

Installaties in topconditie

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties is in de huidige economische context een belangrijke factor in de handhaving van de concurrentiepositie van bedrijven. Het onderhoudsproces dient zodanig te worden ingericht dat onderhoudstaken worden georganiseerd in functie van risicoanalyse. Het falen van componenten en machines gaat niet in elke omgeving dezelfde gevolgen met zich meebrengen en concurrentieel voordeel kan gehaald worden door de kost van de onderhoudstaak af te wegen tegen de kosten van het risico op falen. Faling kan gevolgen hebben op vlak van derving, veiligheid, imago, milieu.

Onze specialisten hanteren de principes van de internationale norm ISO 55000 (vroeger PAS55) en kunnen u begeleiden in de opzet van een geïntegreerd onderhoudssysteem waarin ondersteuning kan worden gegeven op vlak van volgende aspecten:

 • keuze van onderhoudsstrategie op basis van criticaliteitsanalyse
 • implementatie en audit van preventieve – predictieve onderhoudssystemen
 • interim maintenance engineer wanneer een functie tijdelijk vacant is
 • ondersteuning bij inrichting magazijnbeheer op basis van criticaliteitsanalyse
 • opmaak en audit technische-/onderhoudshandleidingen en -instructies
 • ondersteuning bij schadeanalyses – root cause analysis
Metingen predictief onderhoud
Thermografische controles

De specialisten van Vigoris Consulting beschikken over hoogwaardige thermografische meetappartuur om defecten op installaties vast te stellen. Deze effecten kunnen mechanisch zijn van aard, zoals bijvoorbeeld lagerschade of een elektrische oorzaak hebben, zoals overbelasting of slechte contacten. In een gedetailleerd meetrapport worden de vaststellingen aan de klant weergegeven.

Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, verplicht een jaarlijkse thermografische controle van de elektrische installatie.

Trillingsanalyse op roterende machines

Wanneer er zich fouten voordoen op roterende machines genereren deze trillingen die gekenmerkt worden door een specifieke frequentie en amplitude. Door deze trillingen te capteren met een datacollector en er een FFT op uit te voeren kunnen de oorzaak en de ernst van de schade in kaart worden gebracht.

De problemen op de machines kunnen een mechanische of elektrische oorzaak hebben (zoals losheid, onbalans, uitlijningsproblemen, lagerschade, gebroken rotorbaren)

De specialisten van Vigoris Consulting beschikken over hoogwaardige datacollectoren om de toestand van uw machinepark in kaart te brengen en periodiek op te volgen.

Vraag ook naar onze opleiding op maat

Wat kan Vigoris Consulting
voor u betekenen?

Advies en service op maat van uw verwachtingen.

onze referenties