adviesbureau

Consulting op uw maat

Vigoris Consulting staat in voor advies en begeleiding van bedrijven op het vlak van energiebeheer, maintenance engineering en veiligheid en welzijn op het werk.

onze domeinen

vigoris consulting

Adviesbureau
voor uw ondersteuning

Vigoris Consulting is een adviesbureau dat werd opgericht in 2010 en dat ondersteuning kan bieden in drie domeinen van elke organisatie.

Waarom kiezen voor
Vigoris Consulting?

Onze toegevoegde waarde leveren wij vanuit 3 invalshoeken:

 • Voldoen aan de wettelijke vereisten
 • Optimalisatie vanuit risicoanalyse
 • Documentatie en analyse

Geruggesteund vanuit een ruime ervaring in diverse omgevingen en sectoren zoals bouw, industrie, energie, chemie- en petrochemie en verschillende domeinen zoals gebouwen, machines en installaties, beheersystemen en processen staan wij steeds klaar om u te ondersteunen.

Interesse? Contacteer ons

Energiemanagement

Gestructureerd inzicht
in uw energetische huishouding

Een professionele energie-audit, met respect voor de ISO-50002-norm, brengt het verbeterpotentieel in kaart. Onze gespecialiseerde medewerkers leggen op die manier bloot waar en hoe u energie kunt besparen. Ook kunnen we een energiemanagementsysteem in uw bedrijf implementeren, waarbij we de principes van ISO 50001 en ISO 50004 naleven. Wij creëren voor u een gestructureerd kader omtrent energiebeheer, zodat u de energieprestaties binnen uw organisatie kunt optimaliseren. We geven u advies en begeleiden u tijdens het project. Een nauwgezette opvolging van het project inzake planning, budget, kwaliteit en veiligheid hoort bij onze service. We helpen u ten slotte ook bij de formaliteiten die u moet vervullen om de Vlaamse, federale en Europese wetgeving na te leven (auditconvenant, benchmarkingconvenant, besluit energieplanning, energiebeleidsovereenkomsten, energieprestatieregelgeving, verplichte energieaudit voor grote bedrijven …) en maken u wegwijs in bestaande subsidieregelingen.
Vraag ook naar onze opleiding op maat

Energie-audits

Gestructureerde energieaudits zijn een onmiskenbaar hulpmiddel om verbeterpotentieel in het kader van een energiemanagementsysteem in kaart te brengen. De specialisten van Vigoris Consulting hanteren bij de uitvoering van hun audit de principes die vooropgesteld zijn in de internationale ISO 50002-norm. Deze beschrijft de minimumvereisten die noodzakelijk zijn om op een grondige manier verbeterpotentieel ten aanzien van energieperformantie in kaart te brengen. In het rapport van een audit is een gedetailleerde analyse terug te vinden van opportuniteiten om energie te besparen op het niveau van de organisatie, maar ook op het niveau van gebouwen, processen en installaties. Een overzicht van maatregelen wordt beschreven met vermelding van financiële prioriteiten.

Energie­management­systemen

De specialisten van Vigoris Consulting hanteren de principes zoals beschreven in de internationale normen ISO 50001 en ISO 50004 voor de implementatie van een energiemanagementsysteem in uw organisatie. Deze normen bieden een gestructureerd formaat om een beleid te introduceren rond energiebeheer op basis van continu verbeteren. Door middel van eisen in verband met monitoring van gebruik, identificatie van verbeterpotentieel en duidelijke formulering en doelstellingen om dit potentieel te ontginnen, wordt een gestructureerd kader gecreëerd om een continue verbetering van de energieprestaties binnen uw organisatie te realiseren.

Project­management

Het realiseren van verbeterpotentieel in het energieverbruik van uw organisatie kan via kleine ingrepen gebeuren, maar ook via projecten van aanzienlijke omvang. De specialisten van Vigoris Consulting kunnen u bijstaan in het projectmanagement en meer bepaald in volgende deelsegmenten:

 • Advies en begeleiding in de ontwerpfase en de aanbestedingsfase. Een bijkomend voordeel hierin is dat –naast de energie-gerelateerde parameters- ook de aspecten op vlak van veiligheid/welzijn en de onderhoudbaarheid onder de loep genomen worden.
 • De projectleiding en kwalitatieve opvolging tijdens de uitvoeringsfase van de planning, het budget, de kwaliteit en de veiligheid
 • Informatiebeheer als voorbereiding van de exploitatiefase onder de vorm van een uitgewerkte indienststellingstraject, voorbereiding van het onderhoudssysteem en bijhorend magazijnbeheer, en integratie van het project in het welzijnsbeleid van de organisatie

Wetgeving en beleid

Op het vlak van energiebeleid zijn er Europese richtlijnen, Federale wetgeving, Vlaamse wetgeving die werden vertaald naar onder andere volgende begrippen:

 • energie-efficiëntierichtlijn
 • energieprestatieregelgeving en BEN-eisen
 • energierenovatieprogramma 2020
 • auditconvenant
 • benchmarkingconvenant
 • besluit energieplanning
 • energiebeleidsovereenkomsten
 • verplichte energieaudit voor grote bedrijven

Welke regelgeving is van toepassing en welke eisen worden opgelegd voor mijn organisatie of project? De specialisten van Vigoris Consulting wijzen u de weg in het beleid en gidsen u naar de eventuele tegemoetkomingen van de verschillende overheden.

Veiligheid, Preventie & Welzijn op het werk

Dynamisch risicobeheer als basis voor een veilige en gezonde werkomgeving

Als werkgever moet u de wetten en koninklijke besluiten betreffende het welzijn op het werk naleven. Onze specialisten helpen u daarbij door bijvoorbeeld welzijnsaudits en advies op maat inzake inventarisatie van risico’s en te nemen preventiemaatregelen. Ook verzorgen we de implementatie van veiligheidsmanagementsystemen en kunnen we uw preventiemanagement tijdelijk overnemen als u met een gebrek aan capaciteit kampt.
Vraag ook naar onze opleiding op maat

Preventie en welzijn op het werk

De wet van 4 augustus 1996 met de bijhorende Koninklijke Besluiten die opgenomen zijn in de Codex over het welzijn op het werk, leggen de werkgevers tal van verplichtingen op om –in een geest van continu verbeteren- het welzijn van hun werknemers te garanderen tijdens de uitvoering van hun werk. Aangezien deze verplichtingen zodanig uitgebreid en gespecialiseerd zijn, bieden de preventieadviseurs van Vigoris Consulting ondersteuning onder de vorm van volgende diensten:

 • uitvoering van een welzijnsaudit om tekortkomingen in de organisatie aangaande het veiligheids- en gezondheidsbeleid in kaart te brengen;
 • ondersteuning bij het uitwerken en documenteren van alle aspecten die wettelijk bepaald zijn in het kader van het verplichte dynamisch risicobeheersysteem van de organisatie;
 • ondersteuning bij risicobeheer; begeleiding bij de opmaak van risicoanalyses via diverse methoden (LMRA, FTA, FMEA, Sobane, Kinney,…);
 • In het kader van projecten, maar ook van het dynamisch risicobeheersysteem is het verplicht om maatregelen te nemen die het risico op brand en de beperking van de gevolgen van brand aanpakken. Wij kunnen ondersteuning bieden in het inventariseren van risico’s en het uitwerken van maatregelen tegen brand en de mogelijke gevolgen. Inzake volgende aspecten kunnen wij advies verlenen: brandveiligheid van gebouwen, brandpreventie op arbeidsplaatsen, procedures van werken met een verhoogd brand- en explosierisico, nood- en evacuatieplanning, voorschriften omtrent branddetectie en blusmiddelen en –systemen.
 • veiligheidsmanagementsystemen: wij kunnen ondersteuning bieden aan bedrijven die hun veiligheidsbeleid gestructureerd willen borgen in een managementsysteem zoals bijvoorbeeld VCA of OHSAS 18001.
 • interim preventiemanagement: uw preventieadviseur verlaat het bedrijf en er is noodzaak aan permanentie tot de vacature is ingevuld, het bedrijf breidt uit en de nieuwe installaties en werknemers dienen geïntegreerd te worden in het welzijnsbeleid waardoor er een gebrek is aan capaciteit op de interne dienst, …
  Onze preventieadviseurs staan voor u klaar om in te springen wanneer bovenstaande situaties zich voordoen.

Veiligheids­coördinatie en veiligheids­toezicht

In het kader van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 werd het koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in het leven geroepen om specifiek het welzijn van werknemers op werven te behandelen. Onze gecertificeerde veiligheidscoördinatoren niveau A kunnen u bijstaan om te voldoen aan alle wetgevende om de coördinatie van de veiligheid en gezondheid in uw project in goede banen te leiden; en dit zowel in de ontwerp- als de verwezenlijkingsfase. De coördinator moet aangesteld worden indien tenminste twee aannemers, tegelijkertijd of achtereenvolgens op de bouwplaats actief zijn.

Bedrijven die werken met een verhoogd risico laten uitvoeren met de tussenkomst van derden die niet onder het bovenstaand KB inzake tijdelijke en mobiele bouwplaatsen vallen, kunnen ook op onze ondersteuning rekenen voor het uitvoeren van extern veiligheids-/welzijnstoezicht. Wij kunnen optreden als extern bemiddelaar tussen de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk van het opdracht gevend bedrijf en de tussenkomende contractors (en eventuele andere actoren) om te zorgen dat zowel de administratieve bepalingen in orde zijn, maar ook dat er door middel van toezicht op de werkzaamheden kan bijgestuurd worden om risico’s tot een minimum te beperken.

Asset Management & Maintenance

Installaties in topconditie

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties is in de huidige economische context een belangrijke factor in de handhaving van de concurrentiepositie van bedrijven. Het onderhoudsproces dient zodanig te worden ingericht dat onderhoudstaken worden georganiseerd in functie van risicoanalyse. Het falen van componenten en machines gaat niet in elke omgeving dezelfde gevolgen met zich meebrengen en concurrentieel voordeel kan gehaald worden door de kost van de onderhoudstaak af te wegen tegen de kosten van het risico op falen. Faling kan gevolgen hebben op vlak van derving, veiligheid, imago, milieu.

Onze specialisten hanteren de principes van de internationale norm ISO 55000 (vroeger PAS55) en kunnen u begeleiden in de opzet van een geïntegreerd onderhoudssysteem waarin ondersteuning kan worden gegeven op vlak van volgende aspecten:

 • keuze van onderhoudsstrategie op basis van criticaliteitsanalyse
 • implementatie en audit van preventieve – predictieve onderhoudssystemen
 • interim maintenance engineer wanneer een functie tijdelijk vacant is
 • ondersteuning bij inrichting magazijnbeheer op basis van criticaliteitsanalyse
 • opmaak en audit technische-/onderhoudshandleidingen en -instructies
 • ondersteuning bij schadeanalyses – root cause analysis

Vraag ook naar onze opleiding op maat

Wat kan Vigoris Consulting
voor u betekenen?

Advies en service op maat van uw verwachtingen.

onze referenties

contact

Vigoris Consulting bvba

Vigoris Consulting bvba
Filip De Pillecynstraat 30
9150 Kruibeke
Phone: +32 3 345 81 85
Mobile: +32 473 65 84 04
contacteer ons via mail offerteaanvraag